به نام خداجهنم بی زحمت یا بهشت پرمشقت 
به آیات ۱۸  و ۱۹  سوره  اسرا -بنی اسرائیل-  نگاه کنید .


به معنای این دو آیه از این سوره ی معروف  قرآن عظیم الشان خوب نگاه کنید و به فکر فرو روید چه نتیجه ای می گیرید ؟؟ مطابق آیه  ۱۸  سوره  اسرا  و دهها آیه از سایر سوره های قرآن ؛   اگر کسی  زندگی دنیا را بخواهد و قدری آسایش و رفاه از خدا بخواهد خدا بدون زحمت ؛  رفاه و آسایش دنیوی را به او می دهد اما در عوض او را به جهنم سوزان می اندازد  و در آتش می سوزاند !!!   در حالیکه نکوهیده و رانده از درگاه خدا  می باشد !!!!!
مطابق آیه ۱۹ سوره اسرا ؛ اگر کسی  جهان آخرت را بخواهد و تارک دنیا شود به شرط اینکه برای رسیدن به بهشت سعی و تلاش کند و مشقت و رنج تحمل کند و حقیقتا  درخواست او از روی ایمان باشد  نهایتا  خدا به یک پاداش بسنده می کند  یا اینکه صرفا از او تشکر می کند !!!!!!!!!!!جالب است نه ؟؟؟ اینهمه رنج و بدبختی و مشقت در دنیا را تحمل کنیم هزار جور  شرط و شروط را نیز چشم بسته بپذیریم و لذتهای حلال دنیا را بر خود حرام کنیم که فقط یک تشکر خشک و خالی از ما بعمل آید ؟؟!!!!!  آنوقت فقط بخاطر کمی آسایش در این دنیای  لعنتی   ؛  آنهمه  عذاب دردناک و آتش جهنم بر سرمان فرود آید ؟؟؟ +


قرآن مرا  متعجب و شگفت زده می کند !!!!!!!!!!


+


من البته  مراسمات و جریانات  قرآن سوزی را به شدت محکوم می کنم ولی  از خودم می پرسم : 


چرا  مردم آخرالزمان  از دین  بیزار هستند ؟؟؟ +


قصد تشویش اذهان عمومی و تشکیک  و فتنه انگیزی و شبهه افکنی   و ..  ....   را  ندارم   فقط  منطق خدا و قرآن را درک نمی کنم و مردد هستم  . با تلاوت  این آیات ؛    ساعتها به فکر فرو می روم  و از حاضر جوابی قرآن و از اینکه  برای هر شک و تردید یک پاسخ در آستین دارد  شگفت زده می شوم  و تعجب  می کنم !!!! قرآن همیشه مرا  متعجب و  مبهوت  و شگفت زده  می کند ! 


هروقت  قرآن می خوانم از پاسخهای قرآن به افرادی چون من که شکاک و مردد  هستند ؛  تعجب می کنم .قرآن مرموز است . 
سوره ی  اسرا را  بخوانید و  به معنای آیات  نگاه کنید !   مو به تن انسان سیخ می شود !!!!.