My_Case   ....


موضوع من (رنه تورنویس) :In the previous SpAsm Project, I have maintained from September 1998 to July 2003, I did not feel it necessary to explain who I am, what I am doing exactly, and why I am doing it.

در پروژه ی قبلی ام یعنی اسپاسم ، من بخاطر دارم از سپتامبر 1998 تا جولای 2003 ، من احساس نمی کردم که ضروری باشد به مردم شرح دهم که من چه کسی هستم ، من چه کاری را عینا دارم انجام می دهم ، و چرا من اینکار را دارم انجام می دهم . I was of the opinion that, releasing SpAsm under the GPL was saying it all by itself and did not need any political, ethical and strategic comments.

من بر این عقیده بودم که انتشار اسپاسم ( نام قدیمی اسمبلر RosAsm ) تحت لایسنس جی پی ال می تواند  خودش همه چیز را به مردم بگوید و نیازی به توضیحات سیاسی ، اخلاقی و استراتژی (راهبردی) نمی باشد .This silence has proven to be an error.

ثابت شده است که این آرامش ، یک اشتباه است .


So here are my views about RosAsm developments, considered inside the programming software, software industry, culture, and more generally speaking inside the world state.

بنابراین اینجا دیدگاههای من درباره ی توسعه های روسسم ، درباره ی  نرم افزار برنامه نویسی ، صنعت نرم افزار ، فرهنگ ، و در یک کلام کلی   در درون ساختار جهان ؛ مطرح شده اند .The first reason why I write an Assembler is, of course, because I like doing this.

اولین دلیل که چرا من یک اسمبلر را نوشتم (ساختم ) اینست که ، البته ، زیرا من انجام اینکار را دوست دارم . ( یعنی از طراحی و ساخت اسمبلر لذت می برم . وحیدمی)


But frankly even if you would love, say, cooking spaghetti, unless you were  mentally diseased, I don't think you would do this all day, 12 hours a day, for more than 5 years...


اما بگذارید رک و پوست کنده بگویم:  حتی اگر شما دوست داشته باشید ، مثلا ، پختن اسپاگتی را ، مگر در موردی که شما از نظر عقلی بیمار شده باشید ، من فکر نمی کنم شما دوست داشته باشید اینکار ( یعنی پختن اسپاگتی ) را  در هر روز ، روزی 12 ساعت ، برای مدت بیش از 5 سال ... انجام دهید.


(منظور اینست که طراحی اسمبلر آنهم در مدت 5 سال ، مثل اینست که شما هر روز روزی 12 ساعت تمام و به مدت 5 سال در حال پخت اسپاگتی باشید و بجز اسپاگتی هیچ غذای دیگری نپزید !!!! . یعنی می خواهد بگوید که انجام اینکار نوعی دیوانگی و جنون است . وحیدمی ) So, I have other motivations for working hard and for doing it for free.

بنابراین من انگیزه های دیگری برای انجام کارهای سخت و برای انجام دادن اینکارها برای آزادی دارم .


I stand in the left extreme anti-globalization group.


من در منتهی الیه گوشه ی چپ  گروه ضد گلوبالیسیم قرار گرفته ام . (یعنی من در اوج گروهی هستم که این گروه ضد گلوبالیسم می  باشند . گلوبالیسم یعنی مکتب جهانخواری . چیزی که شرکتهای غول مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و ... سالهاست علیه آزادی کاربران انجام می دهند و دوست دارند امپراطور کل جهان باشند . منشا این تفکر شخص بیل گیتس می باشد ) . I am not simply writing innocent Software.

من خیلی ساده در حال نوشتن نرم افزار بی خطا نیستم . ( یعنی اینطور نیست که خیلی ساده و بدون حاشیه در حال نوشتن یک نرم افزار باشم و سرم توی لاک خودم باشد . وحیدمی) .


I am fighting.

من دارم می جنگم .


 If  I were  living in a country under oppression, I would be fighting with a gun, and, if I would have no gun, I would fight with a knife, a bomb, or anything else.

اگر من در یک کشور ... زندگی می کردم ، من با کمک یک تفنگ  با دشمن می جنگیدم ، اگر من تفنگ نداشته باشم ، من با کمک  یک چاقو ، یک بمب  ، یا  با استفاده از هر چیز دیگری با دشمن  می جنگیدم . If I would be a poor third world farmer, I would fight with the alternative plant groups, and so on...

اگر من یک کشاورز فقیر جهان سوم بودم ، من با سایر گروههای کشاورزی  می جنگیدم و الی آخر ....  Actually, the US plants and corns companies, Montsanto, for example, are developing genetically modified plants.


حقیقتا ، شرکتهای ذرت و کشاورزی آمریکا ، بعنوان مثال شرکت مونتسانتو ، گیاهان اصلاح ژنتیکی را دارند پرورش می دهند .   The final purpose of their research and commercial attempts are nothing but taking control over the whole of earth's agriculture, in order to turn agriculture into a Weapon of Mass Destruction .

هدف نهایی  تحقیقات و تلاشهای تجاری این شرکتها چیزی بجز تحت کنترل در آوردن کل جریان کشاورزی کره ی زمین ، و به منظور تبدیل کردن کشاورزی به یک سلاح کشتار جمعی   نیست .


 When these criminals succeed with their attempts, all the things, that were free, previously, in the poorer countries, will be under control of the international crime.

زمانیکه این جنایتها با تلاشهایشان به موفقیت دست یابد ، تمام چیزهایی  که از قبل ، در کشورهای فقیرتر ، آزاد بودند ،  تحت کنترل جرم بین المللی در می آیند.When a poor third world farmer will want to produce some food by agriculture, he will have to pay... , for what he previously had for free.

هنگامیکه یک کشاورز فقیر جهان سوم بخواهد مقداری غذا را از طریق کشاورزی تهیه کند ، او مجبور است هزینه و ....  بپردازد برای آن چیزی که قبلا آنرا به رایگان در اختیار داشت .


 Needless to say, criminal enterprises, like Montsanto, will do their best for having their genetically modified Plants contaminating all other concurrent plants, in order to deprive people from any alternative.

نیازی به گفتن نیست که ، سرمایه گذاریهای مجرمانه ، مانند شرکت مونتسانتو ، بهترین کارشان را انجام خواهند داد برای مجبور کردن گیاهان اصلاح نژاد شده شان به  انتشار تشعشات رادیواکتیو به سمت سایر گیاهان فعلی شان ، به منظور محروم کردن مردم از هر جایگزین بهتری . They will also do their best for providing, with one hand, the corns, and with the other hand... the polluting products that will be required for having their corns growing...

این شرکتها همچنین بهترین ابزارهایشان را بکار می گیرند برای تدارک دیدن ، با یک دست ، ذرت ها ، و با دست دیگر ....  محصولات نجس که ضروری خواهد بود برای رشد ذرت هایشان ....The situation is exactly the same in the Software industry.

در صنعت نرم افزار نیز وضعیت عینا به همین شکل است .


Software is nothing but a Culture Media.

نرم افزار چیزی بجز یک رسانه ی فرهنگی ، نیست .


 Just like Books and other Arts.

درست مثل کتابها و سایر هنرها .


 If Microsoft can not be killed by the free Software, all cultures on earth will be replaced by the MacDonald and Coca-Cola 'Culture'.

اگر مایکروسافت نمی تواند بر اثر استفاده از نرم افزار آزاد ، کشته شود ، تمام فرهنگهای روی زمین  با  "فرهنگ"  مک دونالد و کوکا کولا ، جایگزین خواهند شد . ( اشاره به  محصولات  شرکتهای مورد علاقه ی بیل گیتس !!! .  وحیدمی ) .Quite frankly, in such a world, there will be no room for a man like me, and this is why I fight.

کاملا رک می گویم ، در یک چنین جهانی ، هیچ اتاقی برای مردی  مثل من نخواهد بود ، و این است دلیل اینکه چرا من می جنگم ..
My main concern is not with programming, not with Assembly, and even less with the fun in programming (though I do have some).

نگرانی و دغدغه ی اصلی من ، برنامه نویسی نیست ، نه با اسمبلی ، و نه حتی با کمبود تفریح در برنامه نویسی ( هرچند که من برخی اوقات در برنامه نویسی ، تفریح می کنم ) . My main concern is to contribute to fight against the international crime enterprises, generally speaking, and against Microsoft, in this particular case.

نگرانی و دغدغه ی اصلی ام ، کمک به جنگ علیه سرمایه داریهای مجرمانه ی بین المللی ، بطور کلی ، و علیه شرکت مایکروسافت ، در این مورد خاص . می باشد .  I well understand that, many users, being American citizens, this is to say people living in a Nazi and uncultured country, under a very heavy propaganda system, will not understand what I say, and only think I am a bit crazy.

من خوب می فهمم  ، که برای بسیاری از کاربران ، که شهروند آمریکایی می باشند ؛ این حرفها به منزله ی گفتن به مردمی است که در کشور بی فرهنگ و نازی  ، و  تحت یک سیستم تبلیغاتی بسیار سنگین زندگی می کنند ، که هرگز آن چیزی را که من می گویم نخواهند فهمید  و فقط  فکر می کنند که من کمی دیوانه هستم . This is one of the reasons why I stopped SpAsm development, and restarted with the RosAsm Project.

این یکی از دلایلی است که چرا من توسعه ی اسپاسم ( اسپیشیال اسمبلر= اسمبلر خاص ) را متوقف کردم و  با پروژه ی روسسم ( ری اکت او اس اسمبلر ) مجددا کارم را شروع کردم .

 I don't wish to be involved with flat users, who just want a Programming Tool for free... just for fun... and saying to me, when I try to fight against individuals like Hutch or Randall Hyde:

من نمی خواهم شامل کاربران ساده لوحی باشم که فقط یک ابزار برنامه نویسی را به منظور آزادی می خواهند ... یا فقط برای سرگرمی ....  و هنگامیکه من سعی می کنم بجنگم علیه  افرادی همچون هاچ ( نگهدارنده ی masm32 )  و رندل هاید ( طراح HLA )  ،  به من بگویند :


 'Hey! this is just Software.

هی ! این فقط  نرم افزار است .


There is no ethical, political, social problem with this.

هیچ مشکل اخلاقی ، سیاسی ، اجتماعی در این وجود ندارد .Keep cool.

خونسرد باش .


 Why do you call them names?'.

چرا شما این افراد را با نامهایشان ، فرا می خوانی ؟


( یعنی چرا اینقدر واضح،  اسم واقعی این افراد را به زبان می آوری و در لفافه حرف نمی زنی ؟؟ . وحیدمی ) .

I want it to be utterly and perfectly clear with this:

من می خواهم که این مسئله با قید و بطور کامل شفاف شود ( بطور کامل تفهیم شود ) با این مضمون که :


 I am fighting, and RosAsm is my weapon.

من دارم می جنگم ، و روسسم   تفنگ ام می باشد . If you can't understand this, please keep silent or keep out.


اگر شما این موضوع را نمی توانید بفهمید ، لطفا ساکت باشید  وگرنه از اینجا دور شوید .~~~~~~~
پایان ترجمه :وحید محمدی - وبلاگ وحیدمی .
RSS


https://vahidmy.blog.ir/rss


Site map


https://vahidmy.blog.ir/sitemap.xmlپنجشنبه مورخ 9  تیر 1401 شمسی . ساعت 3 و 20 دقیقه عصر  .