به نام خدا


عقل انسان در صد سالگی کامل می شود من معتقدم سن کمال عقل  ؛ چهل سالگی نیست ؛ صد سالگی است . 


من الان ۴۸ سال سن دارم  اما هنوز ناقص العقل ام . هنوز هم رفتارهایم بچه گانه و ابلهانه است چون هنوز عقل ام کامل نشده و تابع هیجانات و احساسات هستم 


به کسی برنخورد ولی قبول کنید که فقط افراد کهنسال ؛  عقل شان کامل شده . 


ناراحت نشوید . این فقط یک نظر شخصی است و لزوما درست نیست . از نظر من  ؛  هرکسی که سن اش  زیر صد سال باشد عقل اش کامل نیست !! 


نظر شما چیه ؟؟؟به نظر شما  در چه سنی عقل انسان ؛  کامل می شود ؟؟