به نام خدا 


حرفهای ساختار شکن https://vahidmy.blog.ir/post/630

قرائتی :  شاه گفت : دانشگاهها باید رایگان باشند . کی گفته ؟؟  الان همه دانشگاهها پولی هستند !!


وحیدمی : کی نگفته !!  شاه گفت  ای آخوند بی سواد و دزد و احمق  .   خدا رحمت کند شاه را که به فکر مردم فقیر بود و خدا لعنت کند شما آخوندهای دزد و فاسد و دروغگو و جاه طلب و  ستمگر  و  ریاکار و  مکار و  دیکتاتور و خشن و جنایتکار و  مفتخور و بی سواد و لومپن و خپل و پخمه و گاگول و  احمق و دجال و سانسورچی و خونریز و فتنه گر و  جنگ طلب و منافق و طمعکار و عقده ای و پول پرست و شیاد  را که همه چیز حتی نفس کشیدن را پولی کردید . تف توی شرف شما آخوندهای بی وجدان و پول پرست و سارق جیب مردم . 

شما آخوندهای بی شرف و دزد  حتی مدارس دولتی را هم پولی کردید . به اسم خمس و سهم امام  و کمک به اقتصاد و سرمایه گذاری در  بورس و  کمک به فقرا و مستمندان و  سایر عناوین فریبنده ؛  جیب مردم را زده اید ای دزدان سر گردنه . 


سگ تو روح پدر هرچی آخوند  .   خصوصا  سید احمد هندی بنیانگذار کبیر  انفساد اسلامی !!  خمینی یک هندو زاده ی مشرک و مجوس بود . نه ایرانی بود نه مسلمان نه سید نه مجتهد .  سه رساله از سه آخوند دزدید و به اسم خودش منتشر کرد . پدر بزرگ خمینی  یک شرور هندی و چاقوکش و لات بی سر و پا و آدمکش و خائن و مشرک و  جاسوس انگلیس در خاورمیانه ؛  بود . 


خمینی و دو برادر دیگرش هر کدام سه نام خانوادگی مختلف دارند !!! 


زیرا هرسه نفر ؛ جاسوس انگلیس و خائن و وطن فروش بودند . 

آیت ا... پسندیده  برادر  آیت ا... خمینی !!!!   اعتراف کرد که  او و خمینی  و اون یکی برادر ؛ هیچکدام ایرانی نبودند بلکه هندی و سیک و مشرک بودند و  حرفهای  روزنامه اطلاعات در مورد هویت  و اصالت و  شجره نامه خمینی کاملا درست بوده . آیت ا... پسندیده اعتراف کرد که ما سه برادر بودیم که نام خانوادگی مان ؛  "هندی "  بود ولی سالها  قبل از  انقلاب؛  هرکدام از ما سه نفر برای خودش یک نام خانوادگی جدید انتخاب کرد تا کسی متوجه ماجرا نشود و انقلاب بعدها  شکست نخورد ! پایانی بر حرفهای ساختارشکن !!!  به امید فیلتر شدن وبلاگ وحیدمی و  شروع دوران بازنشستگی در ویلای شمال کشور !!! 


نکته :  آیت ا... سید علی خامنه ای رهبر ایران  به من پول داد تا هویت واقعی  آیت ا... خمینی را برای مردم ایران  فاش کنم و درعوض برای من مصونیت آهنین و کاپیتولاسیون  و حقوق بازنشستگی  مقرر کرد !!پایانی بر افسانه ی  خمینی 


شروعی مجدد برای  امپراتوری  خاندان سلطنتی خامنه ای !! 


+حالا دیگه خودت تشخیص بده که کدام حرف راست بود و کدام دروغ ؟؟؟ 


ولی هرچی بود ساختارشکن بود !!!! 


حال کردی یا نه   ای بازدید کننده ی عزیز ؟؟؟